CM 1800

1 hodnocení
1 693 Kč 1 399 Kč bez DPH
Skladem
Položka byla vyprodána…
Leštič palubních desek a ostatních částí z plastu a pryže.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Leští a projasňuje palubní desky, ovládací panely, všechny plastové díly a gumy od auta. Chrání je před nepřízní počasí. Dobré mazivo pro pohyblivé mechanické části. Barel 20 kg.

 ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nanesete přípravek hadříkem nebo houbičkou na požadovaný povrch. Vyčkáte několik sekund a setřete čistým, suchým hadříkem.

 OBSAHUJE:

Heptan > 50%, označení CE 203-563-8 

R 11 Vysoce hořlavý. R 38 Dráždí kůži. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.